Klauzula informacyjna dla klienta Villi Obis zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OBIS SC, Jerzy Obara, Dorota Obara z siedzibą w Rudgerzowicach 1a, 66-200 Świebodzin;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją usług rezerwacji oraz świadczenia usługi hotelowej, oraz świadczeń z nim związanych, a także monitoringu wizyjnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c, f RODO;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania usługi, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń wzajemnych, do czasu wygaśnięcia obowiązku z przechowywania danych. Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące;

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczeniap rzetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rezerwacja@villaobis.pl

5) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do wykonania usługi w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonaniem świadczonej przez nas usługi;

WhatsApp Rezerwacja z WhatsApp