Regulamin Villi Obis

Adres: Szklarska Poręba ul. Kasprowicza 32D

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie.

1. Pensjonat „Villa Obis” prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych i gastronomicznych.
2. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
3. Rezerwację pokoju zawiera się poprzez wpłatę zadatku w wysokości 30% kosztów pobytu w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia pobytu w recepcji. Brak wpłaty w tym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
4. Po otrzymaniu zadatku potwierdzamy rezerwację telefonicznie lub mailowo.
5. Wpłata zadatku jest równoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu obiektu.
6. W przypadku braku realizacji usługi z winy personelu „Villa Obis” zadatek zwracany jest w całości.
7. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 6 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem. W przypadku rezygnacji na 7 i więcej dni przed terminem przyjazdu możliwa jest jedynie zmiana terminu pobytu. Jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku, nie dokonujemy zwrotów.
8. Klienci „Villa Obis” zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe w recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać dokument z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
9. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 12:00.
10. Osobom postronnym nie udzielamy informacji o danych osobowych zameldowanych gości. Mamy obowiązek meldunku każdego gościa.
11. Najmując pokój gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. „Villa Obis” może nie uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
12. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie dla gości w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy, ani znajdujące się w nich mienie.
13. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.
14. W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22:00 – 7:00.
15. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
16. „Villa Obis” nie przyjmuje zwierząt.
17. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich w recepcji nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych np. przerwy w dostawie prądu, czy wody.
18. W obiekcie zabronione jest:
o palenie tytoniu, używanie elektronicznych papierosów,
o zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
o wchodzenia w butach narciarskich oraz wnoszenia nart i innego sprzętu sportowego do pokoju,
o zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody Kierownictwa.
19. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: – będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, – które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
20. Osoby naruszające zasady tego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów.
21. Osoby niezameldowane mogą przebywać w obiekcie gościnnie od godz. 7:00 do 22:00 po zgłoszeniu pobytu w recepcji.
22. Gość opuszczający pokój hotelowy powinien sprawdzić zamkniecie drzwi i pozostawić kartę w recepcji.
23. Za zgubioną kartę hotelową pobieramy opłatę 50 zł.
24. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu „Villa Obis” powstałych z jego winy lub winy odwiedzającego gościa.
25. Sprzęt sportowy taki jak: narty, deski snowboardowe, buty narciarskie, rowery itp. Należy przechowywać wyłącznie w pomieszczeniach wyznaczonych do tego celu.
26. Klienci korzystający z usług „Villa Obis” zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do zaleceń pracowników obiektu „Villa Obis”.
27. Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej , w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej oraz w pokojach gościnnych.
28. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli obiektu „Villa Obis” i obowiązuje od dnia 15 grudnia 2017 r.

WhatsApp Rezerwacja z WhatsApp