Regulamin Villi Obis

Adres: Szklarska Poręba ul. Kasprowicza 32D

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie.
1. Pensjonat „Villa Obis” prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych i gastronomicznych.
2. Doba hotelowa trwa od godz. 15 00 do godz. 11 00 dnia następnego.
3. Na Gości czekamy w dniu przyjazdu do godz. 20 00 . O późniejszym przyjeździe należy poinformować recepcję VILLI OBIS drogą telefoniczną lub mailową.
4. VILLA OBIS na specjalne życzenie może nieodpłatnie przyspieszyć lub wydłużyć dobę hotelową – w miarę dostępności pokoju. Ostatecznego potwierdzenia dokonuje pracownik recepcji na wniosek Gościa na dzień przed przyjazdem (przyspieszenie doby) lub w dniu wyjazdu (wydłużenie doby).
5. Życzenie przedłużenia o kolejną dobę hotelową Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10 00 w dniu planowanego wymeldowania. Recepcja potwierdza możliwość w miarę dostępności pokoi. W przypadku Gości nie przestrzegających niniejszego regulaminu recepcja może odmówić wydłużenia pobytu.
6. Rezerwację pokoju zawiera się poprzez wpłatę zadatku w wysokości 30% kosztów pobytu
w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia pobytu w recepcji. Brak wpłaty w tym
terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
7. Po otrzymaniu zadatku potwierdzamy rezerwację telefonicznie lub mailowo.
8. Wpłata zadatku jest równoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu obiektu.
9. W przypadku braku realizacji usługi z winy personelu VILLA OBIS zadatek zwracany jest w całości.
10. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 6 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem. W przypadku rezygnacji na 7 i więcej dni przed terminem przyjazdu możliwa jest jedynie zmiana terminu pobytu.
11. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju z zachowaniem warunków podanych w Regulaminie lub w przypadku niedojazdu Gościa w zaplanowanym terminie wniesiona opłata rezerwacyjna nie zostaje zwrócona.
12. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, VILLA OBIS nie zwraca opłaty za pobyt.
13. Klienci „Villa Obis” zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe w recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać dokument z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
14. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 12 00.
15. Osobom postronnym nie udzielamy informacji o danych osobowych zameldowanych gości. Mamy obowiązek meldunku każdego gościa.
16. Najmując pokój gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10 00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. VILLA OBIS może nie uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
17. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie dla gości w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy, ani znajdujące się w nich mienie.
18. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta. Gość powinien sprawdzić każdorazowo zamknięcie drzwi.
19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w VILLI OBIS przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji rzeczy te zostaną przechowane przez okres 1 miesiąca, a następnie przekazane na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
20. W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22 00 do 7 00 .
21. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
22. VILLA OBIS nie przyjmuje zwierząt.
23. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich w recepcji nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych np. przerwy w dostawie prądu, czy wody.
24. W obiekcie zabronione jest:
– palenie tytoniu, używanie elektronicznych papierosów,
– zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
– wchodzenie w butach narciarskich oraz wnoszenia nart i innego sprzętu sportowego do pokoju,
– zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody Kierownictwa.
25. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: – będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, – które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
26. Osoby naruszające zasady tego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów.
27. Osoby niezameldowane mogą przebywać w obiekcie gościnnie od godz. 7 00 do 22 00 po zgłoszeniu pobytu w recepcji.
28. Gość opuszczający pokój powinien sprawdzić zamkniecie drzwi i pozostawić kartę w recepcji.
29. Za zgubioną kartę pokojową pobieramy opłatę 50,00 zł.
30. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu VILLA OBIS powstałych z jego winy lub winy odwiedzającego gościa.
31. Sprzęt sportowy taki jak: narty, deski snowboardowe, buty narciarskie, rowery itp. Należy przechowywać wyłącznie w pomieszczeniach wyznaczonych do tego celu.
32. Klienci korzystający z usług VILLA OBIS zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do zaleceń pracowników obiektu „VILLA OBIS.
33. Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.villaobis.pl.
34. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli obiektu VILLA OBIS i obowiązuje od dnia 15 grudnia 2017 r.

WhatsApp Rezerwacja z WhatsApp